loading

Order Now
sahathai steel pipe

ท่อเหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่ใช้ในการก่อสร้าง

ท่อเหล็กโครงสร้างรูปพรรณสำหรับการก่อสร้าง สามารถแบ่ง...

Home / News / ท่อเหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่ใช้ในการก่อสร้าง

ท่อเหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่ใช้ในการก่อสร้าง

   ท่อเหล็กโครงสร้างรูปพรรณสำหรับการก่อสร้าง สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้เป็น 2 ประเภทหลัก นั้นก็คือ ท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้างและท่อเหล็กสำหรับงานระบบ โดยท่อเหล็กที่นิยมนำไปใช้ในงานโครงสร้างจะนำไปใช้ในส่วนของโครงสร้างตัวอาคาร โครงสร้างเสา หลังคา ผนังอาคาร หรือนำไปตกแต่งเพื่อความสวยงามของอาคาร ส่วนท่อเหล็กสำหรับงานระบบนั้นจะนำไปใช้ในงานเชิงระบบต่างๆ เช่น ระบบดับเพลิง ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 

ประโยชน์ของงานโครงสร้างเหล็ก
 
  1. 1.  ช่วยกระจายฐานการผลิตและงานประกอบล่วงหน้า เพราะสามารถประกอบท่อเหล็กได้ล่วงหน้าก่อนนำมาติดตั้ง ช่วยลดโอกาสความผิดพลาดและสูญเสียชิ้นงานระหว่างดำเนินการที่หน้างาน และยังช่วยให้งานเสร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
  2. 2.  ช่วยลดต้นทุนได้ในระยะยาว แม้ในช่วงแรกอาจจะใช้เงินลงทุนสูง แต่ต้นทุนในการดูแล ซ่อมบำรุงจะลดลง
  3. 3.  โครงสร้างเหล็กรื้อถอนได้ง่าย สามารถนำเหล็กที่รื้อถอนแล้วกลับมาใช้ต่อหรือนำไปขายต่อได้ ต่างจากโครงสร้างคอนกรีตซึ่งรื้อถอนได้ยากและอาจจะเกิดปัญหาเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะรื้อถอนอีกด้วย
  4. 4.  โครงสร้างเหล็กที่สวยงาม ทําให้สถาปนิกสามารถใช้โครงสร้างอาคารเป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งอาคารได้ เช่น โครงหลังคาของสนามบินสุวรรณภูมิ, โครงหลังคาของสระว่ายน้ํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  5. 5.  ง่ายต่อ การทาสี หรือ ป้องกันไฟไหม้ โครงสร้างพื้นที่ผิวมีน้อยกว่าเหล็กรูปพรรณแบบเปิดเหล็กรูปตัวไอ
  6. 6.  โครงสร้างอาคารที่ใช้โอกาสที่ฝุ่นจะติดน้อยกว่า เนื่องจากไม่มีซอกหรือมุมเหมือนโครงสร้างแบบเปิด (H-Beam) 
  จะเห็นได้ว่าการก่อสร้างในปัจจุบันนั้นพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากข้อได้เปรียบด้านการประหยัดเวลาและความยืดหยุ่นในการก่อสร้าง การก่อสร้างในปัจจุบันบางส่วนเน้นการเปลือยโครงสร้างให้เห็นชัดเจนขึ้น ซึ่งเป็นข้อดีของเหล็กรูปพรรณประเภทท่อเหล็ก เนื่องจากมีรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงามเมื่อเปรียบเทียบกับเหล็กโครงสร้างรูปพรรณอื่นๆ
 
  เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง (Hollow Structure Steel)  เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงจาก สหไทยสตีลไพพ์เป็นเหล็กที่ผ่านกระบวนการม้วนและเชื่อมให้ติดกัน (Welded Pipe) เพื่อนําไปใช้สําหรับงานโครงสร้างหรืองานระบบต่างๆ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงนี้มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้สูง นอกจากจะสามารถทดแทนโครงสร้างดั้งเดิมจําพวกคอนกรีตเสริมเหล็กได้แล้ว ยังสามารถทดแทนเหล็กโครงสร้างหน้าตัดผนังบางชนิดเปิด (Open Sections) เช่น ตัว I-Beam, H-Beam ด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่าทั้งในด้านความแข็งแกร่ง (Stiffness) และการมีรูปทรงหน้าตัดที่มีเสถียรภาพ (Stability) และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงกล (Mechanical properties) และรูปทรงเรขาคณิต (Geometrical Properties) ของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงและหน้าตัดเปิดแล้วจะเห็นได้ถึงการลดปริมาณวัสดุภายใต้สภาวะแรงกระทําในหลายๆ ลักษณะได้ 

Share :

ข่าวสารอื่นๆ

sahathai steel pipe

ท่อเหล็กกล้า หรือ ท่อเชื่อมตะเข็บ ผลิตจากการนำเหล็กแผ่นมาม้วนตามแนวยาว...

sahathai steel pipe

การตรวจสอบวัตถุดิบเหล็กม้วน (Raw Mate- rial) จะทําการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น...