loading

Order Now
sahathai quality

การควบคุมคุณภาพ

บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) มีระบบความคุมคุณภาพสินค้าและระบบตรวจสอบกระบวนการผลิต โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐานระดับสากล

การควบคุมคุณภาพ

DOWNLOAD CATALOG

เราตระหนักดีว่าคุณภาพที่ได้มาตรฐานคือสิ่งที่สำคัญที่สุด เราจึงนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาเพื่อใช้พัฒนาการผลิตและเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นเสมอ จนวันนี้มาตรฐานท่อเหล็กสหไทย (STS) ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

การควบคุมคุณภาพของเรา อาทิ

1. เครื่องตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี (Chemical Composition Analysis)
2. เครื่องมือวัดสมบัติความทนต่อแรงดึง (Tensile Test)
3. เครื่องทดสอบความแข็งแรง (Impact Test)

Share :